top of page

İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ÇALIŞAN GÜVENLİK PERSONELİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 

Dr. Mehmet Naci Efe
Üsküdar Üniversitesi

ÖZET

İnternet, günümüzde kullanılan en yaygın kitle iletişim araçlarından biridir ve internete girerek pek çok işlemi, fiziksel konumdan bağımsız olarak gerçekleştirmek mümkündür. Bu durum insanların internette daha fazla zaman geçirmesine, hatta buna bağımlı hale gelmesine neden olabilmektedir. Bu çalışmada da internet bağımlılığı konusu araştırılmıştır ve güvenlik personelleri özelinde anket ve istatistik uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre internet bağımlılığı, insanların kapasitelerini kullanmalarını engellemekte, onların işlerini yapmalarını zorlaştırmaktadır. Sosyal, psikolojik ve fiziksel sorunların yanı sıra işyerinde problemlere neden olmaktadır. Güvenlik personellerinin internet bağımlılık ve yaşları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiş ancak medeni durumları ile bağımlılık arasında ters orantı görülmüştür. Evli olan kişilerin bağımlılık oranları, bekar olanlara göre daha fazladır. Sosyal medya kullanımı ve oyun oynamak için internete girme, diğer aktivitelere göre daha yaygın internet kullanım biçimleridir. Katılımcılarının verdiği yanıtların doğru ve güvenilir olduğunun kabul edilmesi çalışmanın sınırlılığını oluşturmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: İnternet, Performans, İnternet Bağımlılığı

bottom of page